Ověřeno

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče k otevření MŠ ke dni 18. 5. 2020

Provoz MŠ Sokolská začíná v pondělí 18. 5. 2020, prosíme o přečtení následujících pravidel:

 • Provoz MŠ bude od 6.30 – 16:30 hodin 
 • Dítě do MŠ přivádí a odvádí 1 dospělá osoba – omezíme tím počet osob v budově MŠ. Dospělá osoba se pohybuje po celou dobu přítomnosti v MŠ v roušce. Dospělá osoba se pohybuje pouze po nezbytnou dobu v šatně, do ostatních prostor školy nemá přístup. Při příchodu počítejte s časovou rezervou, do šaten budete pouštěni maximálně po dvou dětech (rodinách). Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před budovou dodržovaly odstupy nejméně 2 metry. Po vstupu do budovy použijí všichni dezinfekci u vstupu. 
 • Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Příchozí projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená (více než 37°C), nebo bude dítě či doprovázející osoba vykazovat jiné známky onemocnění (rýma, kašel, vyrážka, náhlá ztráta chuti nebo čichu), nebude do kolektivu přijato. Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu je nutné doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením. 
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vstupu do budovy. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky. Dospělá osoba se pohybuje po celou dobu přítomnosti v MŠ v roušce. 
 • Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si lze stáhnout a připravit již doma (ke stažení zde: Čestné prohlášení rodiče.docx  )Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. Toto prohlášení bude vyžadováno při nástupu dítěte do MŠ a poté vždy každé pondělí. 
 • Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 
 • Příchod do MŠ bude umožněn pouze 6:30-8:00 hodin. Přiveďte děti již oblečené do třídy. Ostatní věci vložte do skříňky.
 • Přineste dětem do šatní skříňky podepsanou látkovou náhradní roušku s poutky za uši v igelitovém uzavíratelném sáčku – pro nouzový případ. 
 • Rodiče, kteří budou chtít, aby dítě mělo roušku po celou dobu pobytu v MŠ, zajistí dítěti do skříňky 3-4 čisté roušky na den. 
 • Děti budou mít ve své skříňce lahev s pitím (takovou, aby si ji poznaly, eventuálně zřetelně podepsanou), kterou budeme využívat při pobytu venku.
 • Do MŠ nebudou děti nosit žádné hračky – ani na spaní. 
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:30 – 13.00 hodin a 14:30–16:30 hodin. 
 • Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření je vhodný nižší počet dětí ve skupině (třídě). Prosíme proto rodiče, aby zvážili naléhavost nástupu svého dítěte do školy, a to i vzhledem k omezenému personálnímu zajištění provozu školy. Aktivity dětí budou směřovány zejména         do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností. 
 • Při projevu onemocnění bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče – po návratu bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo a může do MŠ
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme rodiče o zvážení naléhavosti docházky dítěte do MŠ a prosíme rodiče, kteří mohou, aby své děti vyzvedávali po obědě. 
 • Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí. 
 • Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Za měsíc březen a květen bude stanovena poměrná výše školného, za měsíc duben se nebude platit vůbec. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí! Nevyčerpané platby na akce školy budou vráceny. 

Prosíme vás ještě o seznámení se s mimořádnými pravidla a pokyny (jsou podobná jako předchozí text, ale upřesňující): Mimořádná pravidla a pokyny.docx  a dále s dodatkem školního řádu, kde budeme vyžadovat podpis, že jste s tímto dodatkem seznámeni: dodatek ke školnímu řádu.docx

Doufáme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na provoz v běžných podmínkách.      Děkujeme za pochopení!

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Krátce o škole

Kuře

Beruška

Slunce

Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí.  V souladu s vyhláškou o mateřských školách máme zapsaných 138 dětí (tedy maximálně možný počet dětí). O děti se u nás stará 10 učitelek, 4 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny.Provoz školy finančně zajišťuje Město Český Brod.  

Celý kolektiv naší školy se snaží o příjemný pobyt dětí ve škole. V budově školy máme také detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny  v Kolíně, které je přínosné pro nás při práci s dětmi integrovanými i s dětmi        s odkladem školní docházky, ale také pro rodiče nejen našich dětí tím, že rodiče se mohou na paní psycholožku obrátit i s drobným problémem bez absolvování cesty do Kolína.