Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

 Výsledky zápisu do MŠ 2023-2024 - děti z Ukrajiny

Přijato bylo dítě s registračním číslem UA 2

 

Výsledky zápisu do MŠ 2023-2024

přehled přijatých dětí od šk. roku 2023-2024.doc

 

přehled nepřijatých dětí od šk. roku 2023-2024.doc

 

 

Informace k řádnému zápisu do MŠ 2023/2204

Vážení rodiče, 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu - odkazy budou zpřístupněny od 10. 4. do 28. 4. 2023. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/sokolska

 

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 

· Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 2. 5. - 3. 5. 2023.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 3. 5. 2023 13.00 hod., po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.

DOKUMENTY LZE DORUČOVAT I V PRŮBĚHU PŘEDZÁPISU, VŽDY PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU MŠ, tel. +420 731 495 491.

 Tiskopisy:  evidenčni list.docx

                         žádost o přijeti 2023.doc

                         poučeni 2023_2024.doc

                         vyjádřeni lékaře.docx

 

MOŽNÉ ZPŮSOBY DORUČENÍ TISKOPISŮ:

1. Do datové schránky školy: bifjxad

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!)

3. Poštou

4. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na tel. +420 731 495 491

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel – platí pro mimobrodské.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC a kontaktovat ředitelku MŠ.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

 

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

 

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

 

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE DNE  19.6.2023 V 16.30 hod. INFORMAČNÍ SCHŮZKA.

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

1. Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě.

2. Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

3. Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024: 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей

  • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  •     o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 2. 6. 2023, 9:00 – 12:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD, SOKOLSKÁ 1313

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

 

TISKOPISY K VYPLNĚNÍ / ФОРМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ:    

 

ŽÁDOST MŠ UA_CZ 2023_2024 / ЗАСТОСУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДКА UA_CZ 2023_2024.docx

 

Lékařské potvrzení / медична довідка UA_CZ 2023_2024

 

 

 POUČENÍ / Просвітництва UA_CZ 2023_2024 (1).doc