Ověřeno

Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

 

 VÝSLEDKY ZÁPISU:

 

Přehled dětí  PŘIJATÝCH k  předškolnímu vzdělávání (v souladu s § 34,§ 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) od školního roku 2020/2021 v Mateřské škole Český Brod,    Sokolská 1313, okres Kolín 

 

Registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte

1

27

52

2

29

54

5

31

58

7

32

60

10

33

61

11

34

64

12

37

65

13

39

66

15

40

67

17

44

68

18

46

69

19

47

70

21

48

71

23

49

 

26

50

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke komplikované situaci se schůzka pro nové rodiče uskuteční až na začátku příštího školního roku. Veškeré informace k zahájení docházky vašich dětí budou na webových stránkách naší školy. Pokud budete potřebovat doplnění informací, je možné volat na telefonní číslo 731 495 491. Seznamy dětí na jednotlivé třídy budou 1.září na nástěnkách proti vchodovým dveřím do budovy.

Děkujeme za pochopení.

                                                       Jaroslava Jelínková – ředitelka školy 

Vyvěšeno dne: 1.6.2020

 

 

 Zápis do MŠ pro školní rok 2020 - 2021 

 

 • Žádosti k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se budou přijímat od 2.5.2020 do 16.5.2020.

  Žádost lze stáhnout, vyplnit, podepsat a podat písemnou formou doručením do MŠ do 16.5.2020  buď

  • datovou schránkou  (datová schránka školy:   bifjxad)

   nebo e-mailem s elektronickým podpisem, ne prostý e-mail  (e-mail: ms_cesky_brod@mybox.cz)

  • nebo poštou v písemné podobě (adresa: Sokolská 1313, 282 01 Český Brod)

    

   K žádosti je nutné přiložit vyplněný evidenční list dítěte, prostou kopii rodného listu  a očkovacího průkazu dítěte, dále čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování  a prohlášení o seznámení se s kritérii.

   Evidenční list obsahuje položku potvrzení od lékaře. V této mimořádné době není zcela nutné navštěvovat lékaře. Je možné vyžádat si potvrzení od pediatra dálkově a přiložit ho k žádosti.

    Kdo bude mít potvrzení o očkování dítěte od lékaře na evidenčním listu nebo jiném dokladu nemusí dokládat čestné prohlášení o očkování dítěte a fotokopii očkovacího průkazu

   

    Ke stažení :      žádost o přijetí 2020.doc

 •                                 čestné prohlášení o očkování.docx
 •                                
 •                                 prohlášení 2020.docx
 •                                evidenční list.docx
 •                        

   Výběrová kritéria zde:      kriteria 2020-2021.doc  

V mimořádných případech lze po telefonické dohodě na telefonním čísle 731 495 491 dohodnout osobní předání tiskopisů k vyplnění. Zároveň lze na uvedeném telefonním čísle zodpovědět případné dotazy.

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte není nutné dokládat, trvalý pobyt dítěte bude ověřen školou ve spolupráci s příslušným odborem MěÚ.

V případě, že zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení, jestliže jej nemá nebo čeká na termín  vyšetření, nebo pokud žádá o přijetí dítěte, které má dlouhodobě nějaké jiné závažné zdravotní obtíže, je vhodné se před termínem zápisu telefonicky spojit s ředitelkou MŠ na telefonním čísle 731 495 491.

Datem 16.5.2020 bude zápis ukončen. Podané žádosti budou zkontrolovány, případné nedostatky budou telefonicky konzultovány se zákonnými zástupci a ti budou vyzváni  k doplnění žádosti. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ukončení zápisu.

Každá žádost bude mít registrační číslo, pod kterým bude každé dítě evidováno. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem.

Zveřejnění výsledků zápisu:  Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno (ne jmenovitě, ale podle registračních čísel)  vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí  o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručováno písemně poštou.

 

 

 •                     
 •                       
 •  

   

   

Vzhledem k tomu, že zápis bude probíhat podle opatření vydaného MŠMT (číslo jednací MSMT- 15657/2020-1)

bude v krátké době na těchto stánkách uveden podrobný popis průběhu zápisů.

                                                                                                                 Děkujeme za pochopení

 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do Mateřské školy Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín pro školní rok 2020/2021 

 1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Z. 561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě

 2. děti, které k 31.10.2020 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),

 3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).   

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.